Tutkintojen ja opintojen suorittamisen kieliperiaatteet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Ohje koskee uusien koulutusohjelmien opiskelijoita sekä opiskelijoita, jotka ovat siirtyneet uusiin koulutusohjelmiin.

Yleistä yliopiston kieliperiaatteista

Yliopiston kieliperiaatteet (pdf) rohkaisevat pohtimaan kielten käyttöä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Periaatteiden lähtökohtana on sujuva ja kaikki yliopistoyhteisön jäsenet huomioiva toiminta. Tavoitteena on kaksikielisyyden ja kansainvälisyyden yhteensovittaminen, kielenkäytön yhteisistä tavoista sopiminen ja kielellisen moninaisuuden hyödyntäminen yliopiston arjessa.

Yliopistolain 11 §:n mukaan Helsingin yliopiston opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Yliopisto voi lain mukaan päättää lisäksi muun kuin suomen tai ruotsin kielen käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa.

Yliopiston rehtori päättää koulutusohjelman perustamisen yhteydessä siitä, millä kielellä tai kielillä ohjelmassa voi suorittaa tutkinnon.

Opintosuorituksen kielen määrittely

Opintosuorituksen kieli on kieli, jolla opiskelija suorittaa opintosuorituksen. Opintosuorituksen kieli voi olla muu kuin opetuskieli tai opiskelijan äidinkieli. Kun arvioit opettajana opiskelijan opintosuorituksen, sille kirjataan rekisteriin yksi suorituskieli. Jos opintosuoritus koostuu useista erikielisistä osasuorituksista, suorituskieli on se kieli, jolla opiskelija on suorittanut työmäärältään laajimman osuuden kokonaissuorituksesta. Mikäli erikieliset osasuoritukset ovat yhtä laajoja, ratkaiset opintosuorituksen arvioijana, mikä kieli rekisteröidään suorituskieleksi.

Voit opettajana sopia opiskelijan kanssa poikkeavasta opintojen suorituskielestä. Sinun tulee kuitenkin ottaa huomioon, millä kielellä tai kielillä opiskelija suorittaa tutkintoaan.

Opintosuorituksen kieli koulutusohjelmassa

Jos opiskelija suorittaa suomen- tai ruotsinkielistä tutkintoa, hänellä on oikeus käyttää opintosuorituksissa suomen tai ruotsin kieltä sekä saada kirjallisten kuulustelujen tehtävät ja opintoihin sisältyvät muut tehtävät ilmoittamallaan kielellä, suomeksi tai ruotsiksi.

Koulutusohjelmassa voi olla osioita, joissa annat opetuksen englanniksi ja opiskelija tekee opintosuorituksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Jos opetat kieliaineessa, opetuksesi kieli sekä kieli, jolla opiskelija voi suorittaa opinnot, voi olla muu kuin suomi, ruotsi tai englanti.

Englanninkielisessä koulutusohjelmassa annat opetuksen englanniksi ja opiskelija suorittaa opinnot englanniksi. Englanninkielisessä koulutus­ohjelmassa opiskelijan tulee suorittaa vähintään 75 % tutkintoon käytettävistä opintosuorituksista englannin kielellä. Opiskelijan tulee kirjoittaa myös tutkielmansa englanniksi.

Ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa opiskelijan tulee suorittaa vähintään 75% tutkintoon käytettävistä opintosuorituksista ruotsin kielellä. Opiskelijan tulee kirjoittaa myös tutkielmansa ruotsiksi.

Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskelija voi suorittaa opintonsa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi riippuen siitä, minkä kielisen tutkinnon hän suorittaa. Jos opiskelija suorittaa englanninkielisen tutkinnon, hänen tulee suorittaa vähintään 75 % tutkintoon käytettävistä opintosuorituksista englannin kielellä. Opiskelijan tulee kirjoittaa myös tutkielmansa englanniksi.

Tentteihin liittyvät kieliperiaatteet

Opettajana laadit tenttikysymykset lähtökohtaisesti opetuskielellä. Opiskelijalla on yleensä oikeus vastata kysymyksiin haluamallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi.

  • Jos olet pitänyt monikieliseen koulutusohjelmaan kuuluvan opetuksen englannin kielellä, laadit tenttikysymykset englanniksi. Opiskelija voi vastata tentissä valintansa mukaisesti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, mikäli hän suorittaa suomen- tai ruotsinkielistä tutkintoa. Opiskelijan tulee kuitenkin vastata englanniksi, mikäli hän suorittaa englanninkielistä tutkintoa.
  • Jos opetat englanninkielisessä koulutusohjelmassa, laadit tenttikysymykset englanniksi. Opiskelijan tulee vastata niihin englanniksi.
  • Ruotsinkielinen opiskelija voi halutessaan pyytää suomenkieliseen opetukseen liittyvän tentin kysymykset sekä ruotsiksi että suomeksi.
  • Jos olet antanut opetuksen ruotsin kielellä, laadit tenttikysymykset ruotsiksi. Suomenkielinen opiskelija voi valintansa mukaan vastata tentissä suomeksi tai ruotsiksi.
  • Jos opiskelija suorittaa kaksikielistä tutkintoa (suomi/ruotsi tai ruotsi/suomi), hänen tulee vastata tenttikysymyksiin sillä kielellä, jolla olet antanut opetuksen.

Kandiohjelmien kieliperiaatteet

Tutkintokieli

Kandiohjelmissa tutkintokieli on suomi tai ruotsi, mutta yliopistossa voi myös olla englanninkielisiä kandiohjelmia.

Jos kandiohjelma tai sen hakukohde on ruotsinkielinen, tutkintokieli on ruotsi. Muussa tapauksessa tutkintokieli on suomi tai ruotsi sen mukaan, kummalla kielellä opiskelija on suorittanut enemmän tutkintoon käytettäviä opintoja.

Opiskelijalla voi olla mahdollisuus suorittaa kandiohjelmassa kaksikielinen tutkinto. Tutkintokielet ovat tällöin suomi ja ruotsi. Kandiohjelman opetussuunnitelmasta käy ilmi, jos opiskelija voi suorittaa ohjelmassa kaksikielisen tutkinnon sekä se, millä tavalla tutkinnon voi suorittaa. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään kolmasosa tutkinnosta kummallakin tutkintokielellä siten että kieli, jolla opettaja on antanut opetuksen, on sama kieli, jolla opiskelija suorittaa opinnot. Kaksikielistä tutkintoa varten opiskelijan tulee lisäksi suorittaa hyväksytysti eurooppalaisen viitekehyksen CEFR:n taitotasoasteikon C1-tason kielitesti siinä kielessä, joka ei ole tutkinnon pääkieli.

Kieliopinnot

Opiskelijan, jonka koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, tulee suorittaa suomen ja ruotsin kielen sekä vähintään yhden vieraan kielen opinnot. Näiden kielten opinnot kuuluvat kandiohjelman opetussuunnitelmaan.

Kypsyysnäyte

Kandiohjelmassa suoritettavaan tutkintoon kuuluu kypsyysnäyte, joka on tutkielman alaan liittyvä tieteellinen teksti. Se voi olla esimerkiksi tutkielman osa tai sen tiivistelmä tai muu koulutusohjelman opetussuunnitelmassa määritelty kirjallinen työ, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen äidinkielen tai vastaavien opintojen jälkeen.

Jos olet tutkielman ohjaaja tai muu koulutusohjelman opettaja, voit hyväksyä opiskelijan kypsyysnäytteen. Edellytyksenä on, että hallitset kielen, jolla kypsyysnäyte on kirjoitettu. Arvioit kypsyysnäytteen asteikolla hyväksytty-hylätty. Opiskelija ei saa kypsyysnäytteestä opintopisteitä, mutta se on erillinen opintosuoritus.

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, hän kirjoittaa kypsyysnäytteen koulusivistys­kielellään. Opiskelija saa näin kielitaitolain mukaisen erinomaisen taidon tässä kielessä. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomen tai ruotsin kieli tai opiskelija saanut koulu­sivistyksensä ulkomailla, hän kirjoittaa kypsyysnäytteensä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tutkielman kielellä.

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmien kieliperiaatteet

Tutkintokieli

Maisteri- tai lisensiaattiohjelman tutkintokieli on suomi, ruotsi tai englanti.
 

Kotimaiskielisessä maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa opintojaan jatkavan opiskelijan tutkintokieleksi opintotietojärjestelmään kirjataan suomi tai ruotsi sen mukaan, mikä hänen kanditutkintonsa kieli Helsingin yliopistossa on ollut. Ohjelmasta valmistuvan tutkintokieli on suomi tai ruotsi sen mukaan, kummalla kielellä opiskelija on suorittanut enemmän tutkintoon käytettäviä opintoja.

Monikielisessä maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa opiskelijan tutkintokieli on suomi, ruotsi tai englanti. Monikielisessä maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa opintojaan jatkavan opiskelijan tutkintokieleksi opintotietojärjestelmään kirjataan suomi, ruotsi tai englanti sen mukaan, mikä hänen kanditutkintonsa kieli Helsingin yliopistossa on ollut. Opiskelijan tutkintokieli monikielisessä maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa voi kuitenkin olla englanti, mikäli opiskelija osoittaa englannin kielen taitonsa jatkaessaan kandiohjelman jälkeen monikieliseen maisteri- tai lisensiaattiohjelmaan. Englannin taidon osoittamisen tavat on määritelty rehtorin päättämissä opiskelijavalintojen yleisissä linjauksissa.

Opiskelijavalinnassa monikieliseen maisteri- tai lisensiaattiohjelmaan hyväksyttävät opiskelijat osoittavat tutkintokielen kielitaitonsa hakuvaiheessa.

Opiskelija voi vaihtaa tutkintokieltään monikielisessä maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa. Vaihtamista koskevista periaatteista on erillinen opetus- ja opiskelijapalveluiden kehitysjohtajan päätös.

Englanninkielisessä maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa opiskelijan tutkintokieli on englanti. Ruotsinkielisessä maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa tutkintokieli on ruotsi.

Kieliopinnot

Jos opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, ei ole suorittanut tutkintoasetuksen mukaisia suomen, ruotsin ja vieraan kielen kieliopintoja alemmassa korkeakoulututkinnossa, opiskelijan tulee suorittaa nämä opinnot ylemmässä korkeakoulututkinnossa.

Kypsyysnäyte

Maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa suoritettavaan tutkintoon kuuluu kypsyysnäyte, joka on tutkielman alaan liittyvä tieteellinen teksti. Se voi olla esimerkiksi tutkielman osa tai sen tiivistelmä tai muu koulutusohjelman opetussuunnitelmassa määritelty kirjallinen työ, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan.

Maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa suoritettavan tutkinnon kypsyysnäytteen kieli määräytyy seuraavasti:

  • Jos opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen alemmassa korkeakoulututkinnossa ja osoittanut näin kielitaidon, hän voi kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tutkielman kielellä.
  • Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä suomeksi tai ruotsiksi, mutta ei ole suorittanut alemman korkeakoulututkinnon kypsyysnäytettä eikä osoittanut näin kielitaitoa, opiskelijan tulee kirjoittaa kypsyysnäyte koulusivistyskielellään suomeksi tai ruotsiksi. Tämä koskee myös opiskelijoita, jotka suorittavat tutkinnon englanninkielisessä maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa tai monikielisessä maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa englannin kielellä.
  • Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, opiskelija voi kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tutkielman kielellä.
  • Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, opiskelijan tulee kirjoittaa kypsyysnäyte englanniksi, mikäli hän opiskelee englanninkielisessä maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa tai monikielisessä maisteri- tai lisensiaattiohjelmassa englannin kielellä.

Tohtoriohjelman tutkintokieli

Tohtoriohjelman tutkintokieli on suomi, ruotsi tai englanti.

Tohtoriohjelmasta valmistuvan opiskelijan tutkintokieli on suomi, ruotsi tai englanti väitöskirjan ja väitöstilaisuuden kielen mukaan. Jos väitöskirjan kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, tutkintokieli on kieli, jonka taidon hakija on osoittanut tullessaan hyväksytyksi tohtoriohjelmaan.

Väitöstilaisuuden kielestä on määrätty erikseen yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä.

Linkkejä

Yliopistolaki

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö.

Rehtorin päätös HY/3220/00.00.06.00/2021, 21.6.2021: Helsingin yliopiston tutkintoja ja opintoja koskevat linjaukset.

Kehitysjohtajan päätös HY/162/00.00.06.02/2019, 8.2.2019: Tutkintokielen vaihtaminen monikielisessä maisteriohjelmassa.

Rehtorin päätös HY/225/00.00.06.00/2018, 23.2.2018: Kuulusteluihin liittyvät periaatteet (linkki Riiheen)

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.