Lokaler för undervisning

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Denna anvisning innehåller information om de lokaler som används i undervisningen samt information om deras användning, bokning och bl.a. utrustning, särskilt ur undervisningssynpunkt. Med lokaler för undervisning avses i första hand sådana egentliga undervisningslokaler vid Helsingfors universitet, som bokas via schema- och lokalbokningsprogrammet Optime, även om anvisningen också tar upp övriga lokaler som tidvis används i undervisningen (Unitube-studior, Examinarium-salar, mötesrum samt laboratorier o.d.). 

Notera principerna för lokalernas användning när du använder universitetets lokaler. För internt bruk, se Flamma (kräver inloggning med universitetets användarnamn). För externt bruk, se lokalernas informationssidor (endast på finska och engelska). Under coronaviruspandemin är det dessutom viktigt att iaktta de allmänna anvisningarna på Helsinki.fi sidan Coronavirusläget vid Helsingfors universitet och de mer specifika anvisningar som gäller undervisningslokaler på sidan Användning av undervisningslokalerna under situationen med coronaviruset

Boka lokal för undervisning

Att notera vid all bokning av lokaler 

 • Alla lokaler som används för undervisning bokas av schemaplanerarna (gäller inte Unitube-studiorna och sådana mötesrum som inte finns i Optime). Boka lokalen själv om du behöver någon av de i anvisningen nämnda lokalerna till annat än undervisning.   
 • Personen som bokat en lokal ansvarar för att hålla bokningen uppdaterad och för att informera berörda parter om ändringar (t.ex. lärare och i fråga om ändringar i sista minuten även vaktmästarna).  
 • Bokningen av lokaler ska i princip följa byggnadernas öppettider. Gå till Helsinki.fi sidan Öppettider för att se öppettiderna för universitetets byggnader. Undervisningslokalernas öppettider finns även i Optimes kalender för lokaler (kräver inloggning med universitetets användarnamn). 

Boka undervisningslokal 

Undervisningslokalerna bokas via schema- och lokalbokningsprogrammet Optime.  

Schemaplanerarna bokar de lokaler som används för undervisning i samband med schemaläggningen av undervisningen (se Flamma för kontaktuppgifter).   

Undervisningslokalerna används även för andra ändamål inom universitetet än för undervisning (t.ex. disputationer, konferenser och evenemang) och en del av dem hyrs ut till utomstående. Under undervisningsperioderna kan undervisningslokalerna i regel bokas för andra ändamål än undervisning först efter att undervisningens behov är tillgodosedda. Mer detaljerade tidpunkter för varje campus uppdateras på första sidan i Optime i samband med att planeringen av undervisningen inleds för nästa läsår.   

Om du tillhör universitetspersonalen och behöver en undervisningslokal för annat ändamål än undervisning (gäller inte disputationer och konferenser), lämna själv in en bokningsförfrågan via Optime (instruktioner i Flamma). Om du vill boka en disputationssal, kontakta Forskarstudieärendena vid din fakultet för att få närmare instruktioner om en sådan bokning. Om du behöver en lokal för en vetenskaplig konferens, kontakta Konferens- och evenemangstjänsterna (helsinkiuniconferences@helsinki.fi).  

Kunder utanför universitetet hänvisas till den centraliserade lokalbokningstjänsten tilavaraus@helsinki.fi, tfn 02941 24500 (mån.–fre. kl. 12–13), när det gäller förfrågningar och bokningar som rör undervisningslokaler.   

Bokningsbehörighet och avgifter för undervisningslokaler 

Undervisningslokalerna är indelade i två kategorier enligt bokningsbehörigheter och debiteringspraxis: 

 1. Lokaler i gemensam användning med timdebitering som kan bokas av alla. 
 2. Så kallade egna lokaler som enheterna (vanligen fakulteterna) betalar månadshyra för och som primärt endast kan bokas för ifrågavarande enhets behov. Om någon annan vill använda en sådan lokal, ska den begära om tillstånd för sin bokning av schemaplanerarna vid respektive fakultet varvid en timavgift uppbärs för användningen.  

Gå till Flamma för att se lokalernas priser för intern användning och till undervisningslokalernas informationssidor för att se priserna för kunder utanför universitetet (endast på finska). 

Boka andra lokaler för undervisning 

 • Mötesrummen, som också används för undervisning, bokas av schemaplanerarna via Optime. Om du behöver använda andra mötesrum i din undervisning än de som finns i Optime, boka dem själv via kalendern i Office365 (gå till Helpdesks sidor för instruktioner om OWA och Outlook). En del av mötesrummen har en fast kamera och mikrofon samt trådlös bildöverföring. 
 • Unitube-studiorna bokas egenhändigt via kalendern i Office365 (gå till Helpdesks sidor för instruktioner om OWA och Outlook). Du kan också kontrollera bokningssituationen via kalender-länkarna i Unitube-studiornas instruktioner. Universitetets personal har bokningsbehörighet. Om du är doktorand, begär per e-post om rätt att använda studion av studions kontaktperson
 • Examinarium-salarnas instruktioner finns på sidan Examinarium-instruktioner. Salarna kan endast bokas av studenter.   
 • Sådana speciallokaler som används i undervisningen och som inte finns i Optime bokas på olika sätt (t.ex. via kalendern i Office365 eller en fysisk bokningskalender). Vänd dig till schemaplanerarna vid frågor som gäller bokning av de här lokalerna.  

Grundläggande information om enskilda undervisningslokaler som bokas via Optime

Du hittar grundläggande information om de enskilda undervisningslokalerna som bokas via Optime på undervisningslokalernas informationssidor, i Optime och till viss del även på Flamma: 

Undervisningslokalernas informationssidor (endast på finska och engelska) har följande information om lokaler i gemensam användning: namn, antal platser, lokaltyp, utrustning, tillgänglighet, pris för kunder utanför universitetet, adress, bilder samt kontaktuppgifter till vaktmästarna och restaurangen som verkar i byggnaden. Av de s.k. egna lokalerna är det endast Minervatorget vid Pedagogiska fakulteten (på Brobergsterrassen) som har en egen informationssida. 

Optime har information om alla lokaler som kan bokas via tjänsten, dvs. om lokaler i gemensam användning och om s.k. egna undervisningslokaler: 

 • Undervisningskalendern visar lokalens namn.  
 • Lokalens kalender visar lokalens namn och antal platser. 
 • Mina bokningar visar lokalens namn. 
 • När du gör en bokningsförfrågan visas namn, antal platser, lokaltyp, utrustning, tillgänglighet och ifråga om lokaler i gemensam användning ytterligare en länk till lokalens informationssida. 

På Flamma finns mer information om Optimes kalender och om att boka undervisningslokaler för andra ändamål än undervisning. Flammas sida om undervisningslokaler och mötesrum har också information om vissa av enheternas s.k. egna lokaler. 

Antal platser, lokaltyp, möblering och tillgänglighet i lokaler som bokas via Optime

Antal platser 

Undervisningslokalerna har ett fastställt antal sittplatser, som visas i informationen om lokalen. Antalet sittplatser omfattar sittplatser vid bord med undantag för lärarens plats. Vissa lokaler har dessutom flyttbara stolar.  

Lokaltyp  

Undervisningslokalerna är indelade i nedanstående kategorier:  

 • Föreläsningssal: undervisningslokal med plant golv 
 • Auditorium: undervisningslokal med läktare på lutande plan 
 • Datasal: lokal med stationära eller bärbara datorer 
 • Språkstudio: lokal som lämpar sig för språkundervisning, med hörlurar för studenterna 
 • Laboratorium: lokal som lämpar sig för laborationer 
 • Färdighets- och konstämnen: specialutrustad lokal, som t.ex. lämpar sig för handarbetsundervisning 
 • Mötesrum: lokal som i första hand används för möten 
 • Annan speciallokal: undervisningslokal som inte passar under ovanstående kategorier p.g.a. sin utrustning och sitt användningsändamål. 

Möblering  

Undervisningslokalerna har två slags möblering:   

 1. Fasta möbler: bord och bänkar som inte är flyttbara 
 2. Flyttbara möbler: separata bord och stolar, en del av borden är flyttbara 

Tillgänglighet  

Undervisningslokalerna är indelade i tre kategorier i fråga om tillgänglighet:  

 1. Otillgänglig: lokalen är inte tillgänglig med rullstol 
 2. Tillgänglig: lokalen är tillgänglig med rullstol 
 3. Partiellt tillgänglig: lokalen är inte nödvändigtvis tillgänglig med rullstol t.ex. på grund av smal hissdörr 

I ärenden som gäller tillgänglighet, vänligen kontakta byggnadens vaktmästare

Utrustning i undervisningslokaler som bokas via Optime

Undervisningslokalerna är utrustade för att tillgodose användarnas behov så bra som möjligt. Du kan hitta information om utrustningen av varje undervisningslokal i Optime och i lokalernas informationssidor (endast på finska och engelska). Följande utrustning ingår: 

 • Dator: stationär eller bärbar dator för läraren 
 • Dokumentkamera: digital kamera för fotografering av dokument eller föremål, och vars bild projiceras på en filmduk  
 • Flygel (endast på Centrumcampus) 
 • Induktionsslinga: hjälpmedel för personer med hörselskada; med hjälp av slingan överförs ljudet trådlöst direkt till hörapparaten  
 • Ljudåtergivning: högtalare för ljudåtergivning 
 • Mikrofon/ljudsummering: mikrofon (bords-, hand- eller myggmikrofon)/möjlighet att styra ljud i lokalen till en fjärranslutning eller att spela in en föreläsning 
 • Projektor: videoprojektor som projicerar datorns bild på en filmduk 
 • Smartboard: stor skärm med interaktiv touch-funktion
 • Unitube: Möjlighet att spela in och direktuppspela material, i salen finns mikrofoner och stationära kameror (se också kapitlet Hybrid- och distansundervisning). Inspelningen skickas automatiskt till användarens Unitube-uppladdningssajt när inspelningen avslutats.
 • Utrustning för nät/distansundervisning: den fasta kameran och mikrofonen i lokalen kan användas för videokommunikation, t.ex. med Zoom (se också kapitlet Hybrid- och distansundervisning).
 • Webbkamera med mikrofon: för överföring av lärarens röst och bild via ett videokommunikationsprogram  (se också kapitlet Hybrid- och distansundervisning).
 • XL-svart tavla (endast på Campus Gumtäkt): ¾ av väggarna i undervisningslokalen består av svarta tavlor  

Fråga byggnadens vaktmästare om t.ex. flyttbara webbkameror och kastbara mikrofoner om du behöver sådana utöver lokalens stationära utrustning (listad i Optime). 

Hybrid- och distansundervisning

Med hybridundervisning avses en undervisningssituation där en del av studenterna är närvarande i undervisningslokalen och en del deltar i undervisningen via en fjärranslutning. Med distansundervisning avses en undervisningssituation där läraren och studenterna inte befinner sig i samma lokal. 

En del av universitetets lokaler har utrustning för videoinspelning, direktuppspelning och fjärranslutning. De lokaler som har Unitube eller nät/distansundervisningsutrustning i sin utrustningslista, har sådana redskap som behövs för både hybrid- och distansundervisning. Om man vill använda t.ex. videokommunikationsprogrammet Zoom i undervisningen, men det inte finns någon fast kamera och mikrofon i undervisningslokalen man bokat, måste utbildningsanordnaren själv ta med sig sådan utrustning som behövs (t.ex. webbkamera och mikrofon). 

Läs mer nedan om de lokaler och redskap för hybrid- och distansundervisning som finns tillgängliga vid universitetet. Gå till Undervisningsvideor och direktuppspelning av föreläsningar för mer information om utrustningen.

Ändamålsenliga lokaler för hybridundervisning 

Med hybridundervisning avses en undervisningssituation där en del av studenterna är närvarande i undervisningslokalen och en del deltar i undervisningen via en fjärranslutning. 

Hybridundervisning är enklast att ordna i lokaler med stationär utrustning (t.ex. kamera och mikrofoner), som gör det möjligt att överföra undervisningen till deltagarna med hjälp av direktuppspelning via Unitube eller med ett videokommunikationsprogram (t.ex. Zoom). Den senare metoden möjliggör växelverkan på ett lättare sätt varvid även deltagarna kan överföra eget material. Unitubes direktuppspelning fungerar alltid i en riktning och således måste man använda sig av en kompletterande kanal (t.ex. Flinga) för att det ska vara möjligt att aktivera deltagarna och ta emot frågor.  

De lokaler som lämpar sig för hybridundervisning har följande kategorier i Optime: 

 • Unitube (mer information på Helpdesks sida för Unitube, endast på finska och engelska) 
 • Utrustning för nät/distansundervisning (verkko/etäopetuslaitteet på finska)

De här lokalerna har fasta videokameror och mikrofoner som ger hög kvalitet på bild och ljud i videokommunikation och videoinspelningar. 

Om man också vill överföra de närvarande deltagarnas röster via fjärranslutningen, vore det bra att använda en fast mikrofonlösning som täcker hela lokalen eller en kastbar mikrofon (CatchBox, fråga byggnadens vaktmästare). Om inget av ovanstående alternativ finns tillgängligt, kan man till exempel komma överens om att de som håller anföranden går till en sådan plats i lokalen dit man ställt de mikrofoner som finns till hands.

Lokaler med en komplett mikrofonlösning visas i Optime som utrustade med webb-/distansundervisningsenheter (verkko/etäopetuslaitteet på finska). Du kan se lokalernas utrustningsinformation på lokalernas presentationssidor (endast på finska och engelska) eller då du bokar en lokal via Optime (se bokningsanvisningar i avsnittet Boka lokal för undervisning).

Ändamålsenliga lokaler för distansundervisning 

Med distansundervisning avses en undervisningssituation där både läraren och studenterna deltar i undervisningen via en fjärranslutning (t.ex. Unitube och Zoom). 

Distansundervisning via Zoom går att utföra varsomhelst och lokalen behöver inte vara en av universitetets undervisningslokaler. Vid genomförandet kan man antingen använda flyttbar utrustning (t.ex. webbkamera) eller se till att den utrustning som behövs finns tillgänglig i den aktuella lokalen. De lokaler som lämpar sig för hybridundervisning lämpar sig också för distansundervisning. Observera att Unitube-studiorna också lämpar sig för undervisning via videokommunikationsprogram (t.ex. Zoom).  

Välj en lokal med Unitube-utrustning om distansundervisningen sker via Unitube-direktuppspelning. Alla campusområden har Unitube-salar som lämpar sig för ändamålet. Dessutom kan Unitube-studiorna användas till distansundervisning. I fråga om Unitube bör man beakta att en direktuppspelningsanslutning endast fungerar i en riktning, och således måste man använda sig av en kompletterande kanal (t.ex. Flinga eller Presemo) för eventuella frågor. 

Lokaler som lämpar sig för att göra undervisningsvideor 

Undervisningsvideor kan användas som en del av distansundervisningen och de kan göras antingen separat eller medan den egentliga undervisningssituationen pågår.  

Det rekommenderas vanligen att man gör videorna i förväg vid en annan tidpunkt, eftersom det gör det lättare att fokusera på inspelningen och ta eventuella nya tagningar. Det är också bra att skriva ett manuskript för videon så att budskapet förmedlas på ett klart sätt. Videor går att använda på många sätt under en kurs: de kan ersätta föreläsningar, pigga upp undervisningssituationen, fungera som anvisningar osv.   

Man kan också göra en inspelning av undervisningssituationen som sådan. Det är ändå bra att notera att videor som är ett par timmar långa inte nödvändigtvis är den optimalaste pedagogiska lösningen. Likväl är de användbara när alla inte har haft möjlighet att delta i undervisningen eller när man t.ex. repeterar inför en tentamen. Det går också att skriva manuskript för vissa kortare inslag i undervisningssituationen, som efteråt går att editera till separata videor för senare användning. På det här sättet är det lätt att producera material för t.ex. nätkurser. 

Du kan göra en video i förväg 

 • i en Unitube-studio eller Unitube-sal, varifrån videon överförs till Unitubes uppladdningssajt. På Unitube-uppladdningssajten är det möjligt att publicera videon med Moodle-avgränsning eller att publicera den för en bredare publik på Unitubes visningsplattform Katsomo. Du kan ladda ned videon till dig själv från uppladdningssajten, om du t.ex. behöver editera den innan den publiceras. 
 • genom att spara presentationen i Zoom och därefter publicera den på önskat sätt. Även dessa videor publiceras i regel i Unitube-uppladdningssajten, där det är möjligt att begränsa visningen av videon till ett visst Moodle-område.   
 • genom att spara presentationen i skärmdumpsprogrammet Screencast-O-Matic, som även tillåter lätt editering. Även dessa videor publiceras huvudsakligen i Unitube-uppladdningssajten. 

En undervisningssituation är lättast att spela in i en undervisningslokal som har Unitubes inspelningsutrustning för föreläsningar. De här lokalerna har en eller flera kameror och ett mikrofonsystem, som kan användas för att spela in videor. För att använda Unitube-systemet måste du identifiera dig med det kort du använder när du kopierar material (t.ex. ett identitetskort). Identifieringen dirigerar videofilen till sin rätta ägare på Unitubes uppladdningssajt för vidare behandling och publicering. 

En undervisningssituation kan också spelas in via Zoom. Gå till Undervisningsvideor och direktuppspelning av föreläsningar för att lära dig mer om hur Zoom används.  

Läs mer om Unitube på Helpdesks sidor för Unitube (endast på finska och engelska). 

Läs mer om videornas tillgänglighet i undervisningen på sidan Tillgänglighet i undervisningen.

Lokaler som lämpar sig för direktuppspelning, dvs. streaming 

Lokalerna som lämpar sig för direktuppspelning av undervisning är utrustade med Unitubes inspelningsutrustning för föreläsningar. Sådana lokaler har en fast kamera samt ett mikrofonsystem som kan användas både för inspelning av videor och för direktuppspelning (streaming). Direktuppspelning fungerar i en riktning, vilket innebär att deltagarna inte kan ställa frågor eller delta i diskussionen utan att använda en kompletterande kanal (t.ex. Flinga). Direktuppspelning har alltid en liten fördröjning, vilket är värt att hålla i minnet. Unitubes fördröjning är cirka en minut. 

Streamade (direktuppspelade) föreläsningar visas på den aktuella salens streamingsidor (endast på finska och engelska). 

För att använda Unitubes system måste du identifiera dig med det kort du använder när du kopierar material (t.ex. ett identitetskort). Identifieringen dirigerar videofilen till sin rätta ägare på Unitubes uppladdningssajt för vidare behandling och publicering. 

Observera att Unitube-studiorna också lämpar sig för direktuppspelning av undervisning. 

Läs mer om Unitube på Helpdesks sidor för Unitube (endast på finska och engelska).

Unitube-studiorna 

Helsingfors universitet har tre Unitube-studior: i Aleksandria på Centrumcampus, i Exactum på Campus Gumtäkt och i A-huset på Campus Vik. Studiorna är tillgängliga enligt byggnadernas öppettider. Byggnadens vaktmästare släpper endast in dem som bokat studion på korrekt sätt. Alla som tillhör personalen vid Helsingfors universitet kan boka en studio utan avgift.  

Studiorna fungerar med självbetjäning. Universitetets undervisningsteknologiservice, som ansvarar för studiornas förvaltning och underhåll, ger handledning och stöd på beställning när man börjar använda en studio. 

Unitube-studiorna och deras utrustning lämpar sig för inspelning av olika undervisningsvideor (t.ex. presentationer och små paneldiskussioner) och för direktuppspelning via Unitube. Utrustningen i studiorna i Gumtäkt och Vik är tills vidare inte kompatibel med videkommunikationsprogram (t.ex. Zoom). Man strävar efter att åtgärda bristen i samband med nästa uppdatering av utrustningen. 

Du kan hitta närmare anvisningar och kontaktuppgifterna på sidan Instruktioner för Unitube-studiorna.

Kontaktuppgifter