Anvisningar för bedömning i de olika systemen

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Studenternas studieprestationer bedöms i Sisu, Examinarium eller Moodle, beroende på vilken plattform och vilket bedömningssätt du använder i undervisningen. På denna sida hittar du allmänna anvisningar för bedömning i de olika systemen, länkar till exaktare tekniska anvisningar och information om riktlinjerna gällande bedömning. 

Stöd för planering av undervisningen och bedömningen hittar du i instruktionen Hur man planerar bedömningen

Ytterligare information om bedömningsskalorna finns på sidan  Bedömningskriterier och -grunder.   

Anvisningar om hur studieprestationens språk fastställs finns på sidan som presenterar språkprinciperna.  

Bedömning av studieprestationer i Sisu

I Sisu kan du se den undervisning som du är lärare eller ansvarig lärare för på sidan Min undervisning. Undervisningen, till exempel en föreläsningsserie eller ett seminarium, kallas i Sisu för studiemoment (fi. toteutus). Din undervisning utgör ett studiemoment som är kopplat till ett studieavsnitt. Studieavsnittet är i sin tur en del av utbildningsprogrammets undervisningsplan

När du planerar din undervisning måste du vara insatt i både studieavsnittet som undervisningen gäller och utbildningsprogrammets undervisningsplan, så att du kan relatera din undervisning till helheten. På samma sätt grundar sig bedömningen alltid på studieavsnittets kunskapsmål, vilka fastställs i undervisningsplanen. Läs mer om bedömning av lärande och kunskap. 

Ett studieavsnitt kan ha olika prestationssätt och dessa kan uppdelas i olika delar. För att få en prestationsanteckning ska studenten exempelvis delta i en föreläsningskurs och skriva en essä. Studenten kan se studieavsnittets olika prestationssätt när hen anmäler sig till undervisningen i Sisu. 

Illustrerad bruksanvisning för bedömning av studieprestationer i Sisu

Snabbguide för bedömning 

 1. Välj det studiemoment du vill bedöma i Sisu på sidan Min undervisning och gå till fliken Bedömning. 
 2. För in vitsorden och de tilläggsuppgifter som behövs samt eventuell verbal respons. Du kan antingen registrera uppgifterna för en student i sänder eller välja fliken Massanteckning där du kan registrera samma uppgifter för flera studenter samtidigt.
 3. Bekräfta bedömningarna på fliken Granska och bekräfta. 

Studieprestationen syns som en delprestation för studenten omedelbart efter att den har bekräftats och sammanställs automatiskt som en prestation för studieavsnittet under natten som följer. Prestationerna syns som helhetsprestationer i studieplanen dagen efter att bedömningarna har bekräftats, förutsatt att studenten har genomfört studieavsnittets alla delprestationer.

Du kan inte ändra bedömningen själv efter att den har bekräftats. Om du upptäcker fel i uppgifterna när du registrerar bedömningen ska du kontakta Stödtjänsten för bedömning (bedomning@helsinki.fi). Bekräfta inte bedömningarna förrän felet har korrigerats.   

Importera bedömningar till Sisu via Excel  

Du kan också föra in bedömningar i Sisu med hjälp av en Excelfil. Utförligare tekniska instruktioner hittar du i Sisus bruksanvisning

Bedömning i Examinarium och Moodle

Du kan bedöma studenternas studieprestationer också i Moodle eller Examinarium, om du har använt dessa system i din undervisning.   

Tentamina i Examinarium lämpar sig bra för enskilda tentamina eller för sluttentamina som skrivs vid en valfri tidpunkt. Bedömningen i Examinarium öppnas när studenten har genomfört tentamen och skickat in den för bedömning. Vitsorden överförs automatiskt från Examinarium till Sisu, och de behöver inte bekräftas separat i Sisu. Anvisningar för hur bedömningen görs finns i instruktionerna för Examinarium.  

Moodle lämpar sig bra för bedömning av kurser och digitala tentamina, om du har ett eget Moodle-område för studiemomentet i fråga. När du har ett Moodle-område på kurssidorna och vitsordet som ska exporteras till Sisu finns i kolumnen Kursöversikt under Vitsord i Moodle, kan du exportera vitsorden direkt från Moodle till Sisu. Om vitsordet finns i en annan kolumn under Vitsord kan du använda dig av Excel-filen du får från Moodle och kopiera uppgifterna ur filen till SIMU. Du kan också föra in vitsorden direkt i Sisu. Bedömningarna bekräftas i Sisu, för att bedömarens identitet ska kunna verifieras.  

I Sisu kan du se den undervisning som du är lärare eller ansvarig lärare för på sidan Min undervisning. Under studiemomentet hittar du närmare uppgifter om undervisningen och på fliken Bedömning kan du se vitsorden som överförts från Moodle. Studieprestationerna bekräftas på fliken Granska och bekräfta. Vitsorden och vitsordsfördelningen blir sedan synliga för studenterna i deras egen vy i Sisu. Samma information överförs också automatiskt till kurssidan.  

Närmare anvisningar om hur du använder Moodles bedömningsbok hittar du i Moodles lärarguide (på finska).

Omtagning av studieprestationer och höjning av vitsord

Att ta om en underkänd prestation 

Om studenten får ett underkänt vitsord för en studieprestation, registreras bedömningen i vanlig ordning i Sisu, Examinarium eller Moodle. Om studenten gör om en underkänd prestation och blir godkänd, registreras det nya godkända vitsordet automatiskt på det gamla underkända vitsordet när du för in och bekräftar bedömningen. Om den nya prestationen sker genom ett separat studiemoment, t.ex. en omtentamen, behöver du inte registrera vitsordshöjningen på det ursprungliga studiemomentet, utan kan använda bedömningsvyn för omtentamen som är ett eget studiemoment.  

Att ta om en godkänd prestation 

Studenten kan försöka höja vitsordet för en godkänd studieprestation högst två gånger. Om en tentamen med anknytning till undervisningen har två omtentamina kan studenten försöka höja vitsordet två gånger. Om en tentamen med anknytning till undervisningen har endast en omtentamen ges bara ett tillfälle att försöka höja vitsordet. Möjligheten att höja sitt vitsord gäller inte avhandlingarna som ingår i lägre och högre högskoleexamen och inte heller doktorsavhandlingar. Om en student vill höja vitsordet för en skriftlig studieprestation, t.ex. ett övningsarbete, en essä eller en studiedagbok, ska uppgiften skrivas till största delen på nytt eller behandla ett nytt ämne.  

En omtagning av en godkänd prestation bedöms i regel via ett separat studiemoment. I detta fall anmäler sig studenten exempelvis till en allmän tentamen, som bedöms som ett separat studiemoment. Om du inte hittar omtagningens studiemoment och bedömningsvy på sidan Min undervisning ska du kontakta den planerare som ansvarar för utbildningsprogrammet. Du hittar kontaktuppgifterna på undervisningsprogrammets instruktionssida.

Sisus anvisning om att höja eller korrigera bedömda prestationer 

 

Studieprestationer som genomförs självständigt

Studenterna kan välja att genomföra studieavsnitt med självständiga studier, om detta har angetts i undervisningsplanen. I Sisu skapas ett separat studiemoment för de självständiga studierna, och studenten lägger momentet till sin studieplan och anmäler sig i vanlig ordning. Om du bedömer en prestation som genomförs med självständiga studier ska du påminna studenten att anmäla sig i Sisu. När studentens prestation är klar går du till studiemomentet i Sisu på sidan Min undervisning, där du kan göra bedömningen i vanlig ordning.   

Studieprestationer som registreras separat

Om du bedömer en prestation som det inte öppnas någon anmälning för i Sisu (t.ex. mognadsprov eller praktik), registreras bedömningen i Sisu hos Stödtjänsten för bedömning som en separat registrering. 

Doktorandstudierna innehåller i allmänhet många prestationer som registreras separat, exempelvis konferenspresentationer, forskningsbesök och publikationer. Doktoranden ska i första hand komma överens på förhand om registreringen av sådana prestationer med sin handledare eller den ansvariga personen. När prestationen har genomförts fyller doktoranden i registreringsblanketten på förhand och lämnar in den och eventuella bilagor till handledaren eller den ansvariga personen för godkännande. Anvisningar och blanketter för doktorander finns i Instruktioner för studerande. När du får en förhandsifylld blankett, bedöm prestationen och kontrollera att blanketten innehåller alla uppgifter som behövs för separat registrering. Skicka därefter blanketten till Stödtjänsten för bedömning (e-postadress nedan).

Studieprestationer som kräver separat registrering ska inkludera uppgifterna nedan och skickas till adressen bedomning@helsinki.fi. Studieprestationerna registreras i Sisu inom en månad.

Uppgifter som behövs för separat registrering av en studieprestation:

 • studieavsnittets namn och kod
 • studieavsnittets omfattning
 • studentens namn och studentnummer
 • vitsord
 • studieprestationens språk
 • prestationens datum (= datum för sluttentamen, tentamen eller annan sista prestation)
 • eventuell tilläggsinformation om prestationen (på finska, svenska och engelska). Observera att tilläggsinformationen kommer att synas på studentens studieutdrag. Ange därför kortfattat endast sådana tilläggsuppgifter som är väsentliga för studieprestationen och använd bara skrivtecken som går att förstå. 
 • bedömarens namn (läraren/lärarna).

Obs! Du behöver inte begära registrering av avhandlingar som bedöms i E-thesis. Närmare anvisningar för bedömning i E-thesis finns i Instruktioner för att granska avhandlingar.

Publicering av resultat och omprövningsbegäran

Läraren ska bedöma en studieprestation i god tid före följande tillfälle att genomföra prestationen eller före anmälan till detta tillfälle, dock senast en månad efter att prestationen genomförts.  Om du bekräftar bedömningarna i Sisu inom en månad efter prestationsdatumet behöver du inte separat informera studenterna om resultaten och vitsordsfördelningen. Om du informerar studenterna separat ska du komma ihåg att du inte får publicera en sådan resultatlista som innehåller uppgifter som identifierar studenterna, t.ex. deras namn eller studentnummer. Närmare instruktioner finns på sidan som presenterar bestämmelserna om bedömning och publicering av resultaten.   

Studenterna kan se sitt vitsord under sina egna prestationsuppgifter i Sisu påföljande dag, efter att bedömningen har bekräftats. Studieprestationen syns som en delprestation för studenten omedelbart efter att den har bekräftats och sammanställs automatiskt till en helhetsprestation för studieavsnittet under natten som följer. Om prestationen av någon orsak inte automatiskt sammanställs till en helhetsprestation ska du be studenten kontakta Studentservicen. Om studieavsnittet är indelat i delprestationer i Sisu ska studenten först genomföra alla delar för att få en prestationsanteckning.

För studenterna visas vitsordsfördelningen i bedömningen av studiemomentet i kurssidan.

Om studenten meddelar sitt missnöje med bedömningen av studieprestationen, så finns det anvisningar för omprövningsförfarandet här: Studerande som är missnöjda med bedömning och omprövning.

Rättelse av registreringar

Du kan inte be att studieprestationer som redan genomförts eller tillgodoräknats stryks ur registret, men felaktiga registreringar kan rättas till. Om du upptäcker ett fel i ett redan bekräftat vitsord för en studieprestation eller om bedömningen måste korrigeras av andra orsaker ska du kontakta Stödtjänsten för bedömning på adressen bedomning@helsinki.fi.  

Komplettering av studieprestationer

Studenten kan vid behov komplettera en tidigare genomförd studieprestation med en personlig prestation. Personliga prestationer kan användas i undantagsfall när en student behöver komplettera en studieprestation eller studiehelhet så att den motsvarar kunskapsmålen i utbildningsprogrammets undervisningsplan. Komplettering av studier kan vara nödvändigt till exempel för överflyttande studerande, för dem som övergått från gamla examensfordringar till ett nytt utbildningsprogram eller ifall undervisningsplansperioden ändrats under studiernas gång. Studenten ska komma överens om den personliga prestationen med studieavsnittets eller studiehelhetens ansvariga lärare och göra en ansökan i Sisu. 

Se närmare anvisningar om genomförande och bedömning av personliga prestationer

Registrering av studiehelheter

Studiehelheter behöver inte bedömas separat om innehållet motsvarar examensstrukturen. En bedömning av studiehelhetens innehåll kan behövas av den ansvariga läraren bara i det fall att studenten vill avvika från utbildningsprogrammets struktur eller om helheten av någon annan anledning kräver separat godkännande. Studenten ansöker om godkännande via studieplanen i Sisu. Studentservicen ber läraren om bedömning av studiehelheter per e-post. 

Vanligtvis sammanställs studiehelheterna för grundexamensstuderande av studieförvaltningen i samband med utexamineringen, om inte studenten av någon orsak ber om en helhetsanteckning innan examen är klar. 

Studiehelheter som ingår i doktorsexamen ska i regel sammanställas innan doktorsavhandlingens förhandsgranskning inleds eller senast innan disputationstillståndet beviljas.

Stöd för bedömning

Tekniskt stöd för bedömningen och användningen av olika system för bedömning får du hos Stödtjänsten för bedömning: bedomning@helsinki.fi.  

Pedagogiskt stöd för planering av bedömningen får du hos Centret för universitetspedagogik HYPE: info-hype@helsinki.fi.

Se även Instruktioner för studerande

Du hittar relaterat innehåll för studerande på Instruktioner för studerande -sidorna.