Bedömning av studieprestationer

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll.

Studenternas studieprestationer bedöms i Sisu, Examinarium eller Moodle, beroende på vilken plattform och vilket bedömningssätt du använder i undervisningen. På denna sida hittar du allmänna anvisningar för bedömning i de olika systemen, länkar till exaktare tekniska anvisningar och information om riktlinjerna gällande bedömning. 

Stöd för planering av undervisningen och bedömningen hittar du i instruktionen Hur man planerar bedömningen

Ytterligare information om bedömningsskalorna finns på sidan  Bedömningskriterier och -grunder.   

Anvisningar om hur studieprestationens språk fastställs finns på sidan som presenterar språkprinciperna.  

Bedömning av studieprestationer från och med 31.5.

Helsingfors universitet har tagit i bruk det nya studieförvaltningssystemet Sisu, som har ersatt WebOodi från och med 31.5. Sisu är ett kärnsystem för studier, studieförvaltning och undervisning.  Sisu erbjuder läraren en tydligare helhetsbild av den egna undervisningen och av de studieavsnitt och helheter som läraren ansvarar för. I Sisu kan man också bedöma studieprestationer och i samband med det ge skriftlig respons till studenterna. Det är även möjligt att importera Excel-filer, Moodle och Examinarium-tentamenssystemets bedömningar till Sisu.  

Överföringen av bedömningen till elektroniska system innebär att användningen av registreringsförfrågningar och registertjänstadresser har lagts av från och med 31.5. Stödtjänsten för bedömning för lärarna (bedomning@helsinki.fi) ger omfattande råd i frågor som gäller digipedagogik och elektroniska system för bedömning. Mer information nedan. 

Bekanta dig med anvisningarna om Sisu i Instruktioner för undervisning

Bedömning av studieprestationer i Sisu

I Sisu kan du se den undervisning som du är lärare eller ansvarig lärare för på sidan Min undervisning. Undervisningen, till exempel en föreläsningsserie eller ett seminarium, kallas i Sisu för studiemoment (fi. toteutus). Din undervisning utgör ett studiemoment som är kopplat till ett studieavsnitt, som i sin tur är en del av utbildningsprogrammets undervisningsplan

När du planerar din undervisning måste du vara insatt i både studieavsnittet som undervisningen gäller och utbildningsprogrammets undervisningsplan, så att du kan relatera din undervisning till helheten. På samma sätt grundar sig bedömningen alltid på studieavsnittets kunskapsmål, vilka fastställs i undervisningsplanen. Läs mer om bedömning av lärande och kunskap. 

Ett studieavsnitt kan ha olika prestationssätt och dessa kan uppdelas i olika delar. För att få en prestationsanteckning ska studenten exempelvis delta i en föreläsningskurs och skriva en essä. Studenten kan se studieavsnittets olika prestationssätt när hen anmäler sig till undervisningen i Sisu. 

Bruksanvisning för bedömning av studieprestationer i Sisu

Snabbguide för bedömning 

 1. Välj det studiemoment du vill bedöma i Sisu på sidan Min undervisning och gå till fliken Bedömning. 
 2. Lägg till vitsord och de tilläggsuppgifter som behövs, och eventuell verbal respons. Du kan lägga till uppgifterna för en student åt gången, eller så kan du först välja alla de studenter som fått samma vitsord och mata in uppgifterna. 
 3. Bekräfta bedömningen på fliken Bekräftelse. 

Vitsorden syns för studenterna följande dag efter att bedömningen har bekräftats. Du kan inte ändra bedömningen själv efter att den har bekräftats. Om du upptäcker fel i bedömningen, se anvisningarna på denna sida under Korrigering av registreringar.   

Importera bedömningar till Sisu via Excel  

Du kan också importera bedömningar i Sisu med hjälp av en Excelfil. Exaktare tekniska instruktioner hittar du i Sisus bruksanvisning

Bedömning i Examinarium och Moodle

Du kan bedöma studenternas studieprestationer också i Moodle eller Examinarium, om du har använt dessa system i din undervisning.   

Examinarium lämpar sig bra för enskilda tentamina eller för sluttentamina som skrivs vid en valfri tidpunkt. Bedömningen i Examinarium öppnas när studenten har avlagt tentamen och skickat in den för bedömning. Vitsorden överförs automatiskt från Examinarium till Sisu, och de behöver inte bekräftas separat i Sisu. Anvisningar för hur bedömningen görs finns i instruktionerna för Examinarium.  

Moodle lämpar sig bra för bedömning av kurser och elektroniska tentamina, om du har ett eget Moodle-område för studiemomentet i fråga. I Moodle lägger du till vitsorden i bedömningsboken och efter det ska du ännu logga in i Sisu för att bekräfta bedömningen. Bedömningarna bekräftas i Sisu, för att bedömarens identitet ska kunna verifieras.  

I Sisu kan du se den undervisning som du är lärare eller ansvarig lärare för på sidan Min undervisning. Under studiemomentet hittar du närmare uppgifter om undervisningen och på fliken Bedömning kan du se vitsorden som överförts från Moodle. På fliken Bekräftelse bekräftar du studieprestationens bedömning. Vitsorden och vitsordsfördelningen syns sedan för studenterna i deras egen vy i Sisu. Samma information överförs också automatiskt till kurssidan.  

Närmare anvisningar om hur du använder Moodles bedömningsbok hittar du i Moodles lärarguide (på finska).

Omtagning av studieprestationer och höjning av vitsord

Att göra om en underkänd prestation 

Om studenten får ett underkänt vitsord för en studieprestation, registreras bedömningen i vanlig ordning i Sisu, Examinarium eller Moodle. Om studenten gör om en underkänd prestation och blir godkänd, ersätter det nya godkända vitsordet automatiskt det gamla underkända vitsordet när du registrerar och bekräftar bedömningen. Om den nya prestationen sker genom ett separat moment, t.ex. en omtentamen, behöver du inte registrera vitsordshöjningen på det ursprungliga studiemomentet, utan kan använda bedömningsvyn för omtentamen. 

Att göra om en godkänd prestation 

Studenten kan göra om en godkänd studieprestation högst två gånger. Omtagningsmöjligheten gäller inte avhandlingarna som ingår i lägre och högre högskoleexamen och inte heller doktorsavhandlingar. Om en student gör om en skriftlig studieprestation, t.ex. ett övningsarbete, en essä eller en studiedagbok, ska den skrivas till största delen på nytt eller behandla ett nytt ämne.  

En omtagning av en godkänd prestation bedöms i regel via ett separat studiemoment. I detta fall anmäler sig studenten exempelvis till en allmän tentamen, som bedöms som ett separat studiemoment. Om du inte hittar omtagningens studiemoment och bedömningsvy på sidan Min undervisning i Sisu, kontakta stödtjänsten för bedömning (bedomning@helsinki.fi). Serviceteamet kan registrera det höjda vitsordet.

Att höja eller korrigera bedömda prestationer i Sisus tekniska instruktioner.

Studieprestationer som genomförs självständigt

Studenterna kan välja att genomföra studieavsnitt med självständiga studier, om detta har angetts i undervisningsplanen. I Sisu skapas ett separat studiemoment för de självständiga studierna, och studenten lägger momentet till sin studieplan och anmäler sig i vanlig ordning. Om du bedömer en prestation som genomförs med självständiga studier ska du påminna studenten att anmäla sig i Sisu. När studentens prestation är klar går du till studiemomentet i Sisu på sidan Min undervisning, där du kan göra bedömningen in vanlig ordning.

Studieprestationer som registreras separat

Om du bedömer en prestation som det inte öppnas någon anmälning för i Sisu (t.ex. mognadsprov eller praktik), registreras bedömningen i Sisu hos stödtjänsten för bedömning som en separat registrering.  

Doktorandstudier innehåller ofta många prestationer som registreras separat, exempelvis konferenspresentationer, forskningsbesök och publikationer. Doktorander ska i första hand komma överens på förhand om registreringen av sådana prestationer med sin handledare eller den ansvariga personen.  När prestationen har genomförts, fyller doktoranden i en registreringsblankett och skickar blanketten tillsammans med eventuella bilagor till sin handledare / ansvarsperson för godkännande. Blanketterna och anvisningarna för doktorander finns i Instruktioner för Studerande. När du får en förhandsifylld blankett, bedöm prestationen och kontrollera att blanketten innehåller alla information som krävs för studieprestationer som registreras separat. Skicka blanketten till stödtjänsten för bedömning (se e-postadress nedan).

Skicka in uppgifterna om prestationen samt den information som listas nedan för registrering per e-post på adressen bedomning@helsinki.fi. Studieprestationerna registreras i Sisu inom en månad.  

För registreringen av studieprestationer som registreras separat behövs följande information:

 • studieavsnittets namn och kod
 • studieavsnittets omfattning
 • studentens namn och studentnummer
 • vitsord
 • prestationsspråk
 • prestationsdatum (= datum för slutförhör, tentamen eller datum då den sista prestationen avlagts)
 • eventuell tilläggsinformation om prestationen (på finska, svenska och engelska) Obs! Fältet med tilläggsuppgifter syns på studentens studieutdrag. Ge endast viktiga tilläggsuppgifter om bedömningen. Se också, att fältet kommer att innehålla endast läsbara skrivtecken.
 • vem som bedömt prestationen (en eller flera lärare)

Obs! Du behöver inte begära registrering av avhandlingar som bedöms i E-thesis. Närmare anvisningar för bedömning i E-thesis finns i Instruktioner för att granska avhandlingar.   

Publicering av resultat och omprövningsbegäran

När du bedömer studieprestationer är det din plikt att publicera vissa fastställda uppgifter om bedömningen senast inom en månad från prestationsdatumet. Kom ihåg att studentens namn aldrig publiceras i samband med resultat. Närmare instruktioner finns på sidan som presenterar bestämmelserna om bedömning och publicering av resultaten.   

Studenterna kan se sitt vitsord under sina egna prestationsuppgifter i Sisu följande dag efter att bedömningen har bekräftats. Delprestationer visas för studenterna omedelbart efter att de har bekräftats. Samtidigt får studenterna också tillgång till studiemomentets vitsordsfördelning. Samma information överförs också automatiskt till kurssidan. Om du bekräftar bedömningen i Sisu inom en månad från prestationsdatumet, behöver du inte publicera en separat resultatlista. 

Om studenten meddelar sitt missnöje med bedömningen av studieprestationen, så finns det anvisningar för omprövningsförfarandet här: Studerande som är missnöjda med bedömning och omprövning.

Korrigering av registreringar

Om du upptäcker ett fel i ett redan registrerat vitsord för en studieprestation eller vill korrigera bedömningen av andra orsaker, ska du skicka en korrigeringsbegäran till stödtjänsten för bedömning på adressen bedomning@helsinki.fi. Du kan emellertid inte be att studieprestationer som redan genomförts eller tillgodoräknats stryks ur studieregistret.

Komplettering av studieprestationer

Studenten kan vid behov komplettera en tidigare genomförd studieprestation med en personlig prestation. Personliga prestationer kan användas i undantagsfall när en student behöver komplettera en studieprestation eller studiehelhet så att den motsvarar kunskapsmålen i utbildningsprogrammets undervisningsplan. Komplettering av studier kan vara nödvändigt till exempel för överflyttande studerande, för dem som övergått från gamla examensfordringar till ett nytt utbildningsprogram eller ifall undervisningsplansperioden bytts under studiernas gång. Studenten ska komma överens om den personliga prestationen med studieavsnittets eller studiehelhetens ansvariga lärare och göra en ansökan i Sisu. 

Se närmare anvisningar om genomförande och bedömning av personliga prestationer. 

Registrering av studiehelheter

Studiehelheter behöver inte bedömas separat om innehållet motsvarar examensstrukturen. En bedömning av studiehelhetens innehåll kan behövas av den ansvariga läraren bara i det fall att studenten vill avvika från utbildningsprogrammets struktur eller om helheten av någon annan anledning kräver separat godkännande. Studenten ansöker om godkännande via studieplanen i Sisu. I samband med ibruktagningen av Sisu kommer Studentservicen att be lärarna om bedömning av studiehelheter per e-post. 

Vanligtvis registreras studiehelheterna för grundexamensstuderande av studieförvaltningen i samband med utexamineringen, om inte studenten av någon orsak ber om en helhetsanteckning innan examen är klar. 

Studiehelheter som ingår i doktorsexamen ska i regel registreras innan doktorsavhandlingens förhandsgranskning inleds eller senast innan disputationstillståndet beviljas.

Stöd för bedömning

Tekniskt stöd för bedömningen och användningen av olika system för bedömning får du hos stödtjänsten för bedömning: bedomning@helsinki.fi.  

Pedagogiskt stöd för planering av bedömningen får du hos Centret för universitetspedagogik HYPE: info-hype@helsinki.fi.  

Se även Instruktioner för studerande

Du hittar relaterat innehåll för studerande på Instruktioner för studerande -sidorna.