Opetusohjelma

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Tästä ohjeesta löydät tietoa muun muassa siitä, mikä opetusohjelma on ja miten osallistut sen valmisteluun. Ohjeessa kuvataan suunnitteluprosessin pääpiirteet. Huomioithan, että prosessissa on joiltain osin koulutusohjelma- ja yksikkökohtaisia eroja. Usein opetusohjelman suunnittelu aloitetaan edellisen lukuvuoden marraskuussa, opettajista sovitaan tammikuussa ja opetusohjelmat julkaistaan kesäkuussa. Opetuksen suunnittelun vuosikellosta näet, miten opetusohjelman suunnittelun aikataulu suhteutuu muuhun koulutusohjelmassa tehtävään suunnittelutyöhön.  

Flammasta löydät tietoa opetusohjelmasta koulutusohjelmien johtamisen näkökulmasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). 

Mikä on opetusohjelma?

Opetusohjelma on suunnitelma siitä, miten opinnot tarjotaan opiskelijoille siten, että heidän opintonsa etenevät opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi opetusohjelma on suunnitelma avoimina yliopisto-opintoina tarjottavista opinnoista.

Opetusohjelma sisältää tiedon opetussuunnitelman toteutuksesta lukuvuoden aikana. Se sisältää myös lukujärjestyksen opetusaikoineen ja -paikkoineen. Opetusohjelma tehdään kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmille, tutkijakouluille ja Kielikeskukselle sisältäen avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnan.

Opetus suunnitellaan ja järjestetään eri kohderyhmille seuraavasti:

 • vain tutkinto-opiskelijoille (ml. vaihto-opiskelijoille ja erillisiä opintoja ymv. suorittaville) suunnatut kurssit
 • kurssit, joille on sovitut kiintiöt tutkinto-opiskelijoille ja avoimia yliopisto-opintoja suorittaville (tutkinto-opiskelijoille maksuttomia)
 • avoimina yliopisto-opintoina tarjottavat kurssit, joille tutkinto-opiskelijat voivat osallistua maksullisesti (kesäopetus maksutonta kandi- ja maisteriohjelmien läsnäoleville opiskelijoille, pl. yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävät kurssit)

Lisätietoa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä kursseista löydät sivulta Jatkuva oppiminen ja avoin yliopisto-opetus.  

Opetusohjelman suunnittelu tehdään yhteistyössä opettavan henkilöstön, suunnittelijoiden sekä koulutusohjelmien opetuksen osalta koulutusohjelman johtoryhmän ja Kielikeskuksen opetuksen osalta kieliyksiköiden kesken.  

Koulutusohjelman johtaja vastaa opetusohjelman valmistelusta. Kielikeskuksessa valmistelusta vastaavat kieliyksiköiden esihenkilöt.  

Opetusohjelmista päätetään koulutusohjelmien johtoryhmissä. Kielikeskuksen opetusohjelmasta päättää Kielikeskuksen johtaja. 

Opetustehtävistä sopiminen

Opettajana osallistut niiden koulutusohjelmien ja Kielikeskuksen opetusohjelmien valmisteluun, joissa opetat. Epäselvissä tilanteissa olethan yhteydessä esihenkilöösi. Osaamisesi saattaa sopia monenkin koulutusohjelman tarjontaan eri tiedekunnissa. Voit tarjota omaa opetustasi aktiivisesti olemalla yhteydessä esimerkiksi koulutusohjelman johtajaan (löydät tiedot johtajista Flammasta kohdasta Yksikköni > Kaikki Flamman yksikkösivut > [koulutusohjelman vastuutiedekunta] > Johtaminen ja päätöksenteko).

Valmistelutyön alkuvaiheessa suunnitellaan, miten opetus toteutetaan seuraavana lukuvuonna ja miten opetus- ja ohjaustehtävät jaetaan. Suunnittelu tehdään samalla sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimia yliopisto-opintoja suorittaville suunnatuille kursseille. Opetus- ja ohjaustehtävien jakamisesta sovitaan yhdessä sinun, muiden opettajien, koulutusohjelman johtajan, mahdollisen osasto- tai opintosuuntavastaavan sekä lähiesihenkilösi kanssa. Opetus- ja ohjaustehtävistä sopiminen liittyy myös vuosittaiseen työsuunnitteluun (ohje Flammassa, vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). Opetusta voidaan järjestää myös tuntiopetuksena tai lisätyönä, mistä sovitaan erikseen. 

Kyselyt opettajille

Kurssien vastuuopettajilta kerätään opetusohjelmakyselyllä suunnittelua ja päätöksentekoa varten tarvittavat kurssikohtaiset tiedot (mm. opetuksen rytmittyminen, toteutustapa, opetustiloihin liittyvät tarpeet). Tämä saatetaan tehdä eri koulutusohjelmissa erilaisin tavoin, joten jos opetat useassa koulutusohjelmassa, huomioithan niiden antamat ohjeistukset. Joissain koulutusohjelmissa kyselystä käytetään nimitystä opetusilmoitus. Suunnitellessasi vastuullasi olevaa kurssia huomioithan, että sen tulee olla opetussuunnitelman mukainen. Opetusohjelmakyselyssä voit ehdottaa, että kurssillesi avataan paikkoja avoimia yliopisto-opintoja suorittaville. Löydät lisää opetuksen suunnitteluun liittyvä tietoa sivuilta Linjakas opetus ja opetuksen suunnittelun 10 vaihetta, Jatkuva oppiminen ja avoin yliopisto-opetus ja Opetuksessa käytettävät tilat sekä kirjallisuuden osalta kirjaston sivulta Opetuksen tuki: Kurssiaineistojen hankinta.

Sinulta voidaan kysyä kaikkeen opetukseesi vaikuttavia opetusaika- ja tilaesteitäsi sekä mieluisia opetusaikojasi. Ilmoitathan vain ehdottomat esteet, esim. konferenssien ajankohdat ja tilat, joissa et voi opettaa lainkaan. Ilmoittamasi aika- ja tilaesteet huomioidaan lukujärjestyssuunnittelussa. Opetus pyritään myös ajoittamaan mieluisiksi ilmoitettuihin opetusaikoihin, mutta huomioithan, ettei tämä voi aina onnistua, sillä opiskelijoiden opintopolut ja saatavilla olevat opetustilat vaikuttavat aikataulutukseen. Lisätietoa kyselystä ja vastausohjeet löydät sivulta Optimen kyselylomakkeeseen vastaaminen

Opetusohjelmasta päättäminen

Koulutusohjelmien johtoryhmät päättävät opetusohjelmasta maaliskuun puoleen väliin mennessä suunnittelutyön ja opetusohjelmakyselyjen perusteella. Kielikeskuksen opetusohjelmasta päättää Kielikeskuksen johtaja. Tässä vaiheessa opetusohjelma ei sisällä vielä aika- ja paikkatietoja. Opetusohjelman mahdollisista täydennyksistä ja muutoksista tehdään tarvittaessa erillinen päätös. 

Opetuksen ajat ja paikat

Suunnittelijat valmistelevat lukujärjestykset ja tekevät opetukseen liittyvät tilavaraukset lukujärjestys- ja tilavarausohjelmisto Optimella. Suunnittelussa huomioidaan: 

 • opetussuunnitelma 
 • opetusohjelmapäätös 
 • opiskelijoiden opintopolut 
 • kurssin vastuuopettajan opetusohjelmakyselyssä ilmoittamat tiedot 
 • opettajien ilmoittamat aika- ja tilaesteet 
 • opettajien esittämät opetusaikatoiveet mahdollisuuksien mukaan 
 • saatavilla olevat tilat (tietoa opetuksessa käytettävistä tiloista

Huomioithan, että opiskelijoiden opintojen eteneminen opetussuunnitelman mukaisesti on tärkein suunnittelua ohjaava periaate.

Tutkinto-opiskelijoille suunnattu opetus suunnitellaan pääsääntöisesti opetusperiodeille ja intensiivijaksoille ja sijoitellaan ensisijaisesti joko klo 8 tai 9 (kampuksesta riippuen) ja 16 välille, mutta opetusta voidaan järjestää myös klo 20 asti tarvittaessa tai sitä erikseen toivottaessa, mikäli opettaja ei ole ilmoittanut esteestä. Kurssit, joita tarjotaan ensisijaisesti avoimia yliopisto-opintoja suorittaville, pyritään sijoittelemaan klo 16 jälkeen. 

Opetuksen tarkastaminen ja tietojen näkyminen

Suunnittelijat ilmoittavat sinulle, milloin voit katsoa seuraavan lukuvuoden opetusta Optimessa ja/tai Sisussa ja ohjeistavat tietojen tarkastuksesta. Näet oman opetuksesi myös kurssisivuilta, joille pääset Flamman Opettaja-roolisivulta. Mikäli sinulla ei ole pääsyä Optimeen, Sisuun ja Flammaan, saat opetuksesi tiedot sähköpostitse. Huomioithan, että eri koulutusohjelmien opetus valmistuu eri aikoina.  

Kun opetuksesi on julkaistu Sisussa, voit siirtää tiedot sähköiseen kalenteriisi Sisun Opetuskalenteri-sivulta tai Optimesta. Ohje kalenterin siirtämisestä Sisun kautta löytyy sivulta Sisu-ohje: Opetuksen ja ilmoittautuneiden hallinta ja Optimen kautta Flammasta (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla). Optimessa voit tarkastella myös mm. tietyn opintojakson tai koulutusohjelman opetusta sekä opetustilojen varaustilannetta. Kalenterin käyttöohjeet löytyvät Flammasta (vaatii kirjautumisen ylipiston tunnuksilla).  

Opetuksen aika-, tila- ja opettajatiedot siirtyvät Optimesta Sisuun, sähköisiin kalentereihin ja kurssisivuille. Kaikki opetuksen aikaan, opettajaan ja tiloihin liittyvät tiedot hoidetaan lukujärjestyssuunnittelijoiden kautta, joten ethän lisää näitä tietoja esim. erillisiin tiedostoihin tai muuta niitä Sisussa. 

Opetusohjelman julkaisu ja kurssisivujen päivittäminen

Alustavat opetusohjelmat julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä sekä kandi- ja maisteriohjelmien tutkinto-opiskelijoiden että opintoihin hakeutuvien (ml. vaihto-opiskelijat) opintojen suunnittelua varten. Alustava opetusohjelma sisältää tiedot mm. toteutustavasta, ajoituksesta periodi- tai vastaavalla tasolla, opetuskielestä ja kohderyhmästä. Koulutusohjelmien alustavat opetusohjelmat julkaistaan Opiskelijan ohjeiden sivulla Mistä löydän opintotarjonnan? ja Kielikeskuksen sivulla Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta. Avoimien opintojen opiskelijoille suunnatut alustavat opetusohjelmat julkaistaan yliopiston verkkosivuilla syys- ja kevätlukukauden osalta maaliskuussa ja kesäopetuksen osalta kyseisen vuoden tammikuussa.

Varsinaiset opetusohjelmat julkaistaan Sisussa ja Opintotarjonnassa syys- ja kevätlukukauden opetuksen osalta pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä ja kesäopetuksen osalta kyseisen vuoden maaliskuun alussa. Varsinainen opetusohjelma sisältää tiedot tarjolla olevien kurssien tarkoista ajoista, tiloista, opettajista ja ilmoittautumisista sekä tarvittaessa muita opetussuunnitelmaa tarkentavia tietoja.   

Päivitä kurssisivusi

Jokaiselle kurssille ja tentille syntyy automaattisesti julkinen kurssisivu, jolle tuodaan valmiiksi aikataulu ja kuvaustiedot Sisusta sekä linkki kurssipalautteeseen. Sinun tehtäväsi on lisätä kurssisivulle kaikki muu olennainen tieto kurssista opiskelijoita varten (esim. tarkempi kurssiesittely ja linkki Moodle-alueelle). Sisällöt, jotka opiskelija tarvitsee ennen kurssille ilmoittautumista, tulee olla päivitettynä kurssisivuille ennen opetusohjelman julkaisua tai viimeistään ennen ilmoittautumisajan alkamista. Kurssisivujen päivittäminen ennen opetusohjelman julkaisua on erityisen tärkeää niillä kursseilla, joille osallistuu avoimia yliopisto-opintoja suorittavia.

Löydät kaikki kurssisivusi helposti Flamman Opettaja-roolisivulta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). Ohjeet kurssisivun päivittämiseen löydät täältä. Mikäli sinulla ei ole ylipiston käyttäjätunnuksia, voit pyytää kurssisivun päivittämistä kurssin mahdollisilta muilta opettajilta tai koulutusohjelman suunnittelijoilta.

Kurssisivut näkyvät opiskelijoille Opintoni-sivun ja Opintotarjonnan kautta. 

Muutokset opetukseen

Mikäli opettamaasi kurssiin on tarve tehdä muutos, on se mahdollista perustelluista syistä, mikäli opiskelijoiden lukujärjestykset sen sallivat, muutos on opetussuunnitelman mukainen ja sopivia opetustiloja on saatavilla. Huomioithan, että jotkut muutokset vaativat koulutusohjelman johtoryhmän tai johtajan erillisen päätöksen (ks. tarkemmat tiedot päätöksistä Flammasta, vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla). Muutostilanteessa toimi seuraavasti: 

 1. Lähetä viesti koulutusohjelman opetusta hoitavan lukujärjestystiimin palveluosoitteeseen.  
 2. Lisää viestin otsikkoon sen koulutusohjelman nimi, johon kuuluvaa opetusta on tarve muuttaa. 
 3. Kirjoita viestiin opintojakson nimi ja/tai Sisu-tunniste sekä muutostarve ja perustelut sille selkeästi.  

Viestit käsitellään saapumisjärjestyksessä. Olethan muutostarpeista yhteydessä hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua, erityisesti kesäaikana vastausaika voi olla pitkä. 

Muutetut aika- ja tilatiedot päivittyvät kurssisivulle automaattisesti. Päivitä tarvittaessa muita kurssisivulla olevia tietoja ja tiedota muutoksesta opiskelijoita.  

Lukujärjestyssuunnittelijoiden yhteystiedot

Opetusohjelmat suunnitellaan lukujärjestystiimeissä, joiden työnjako ja yhteystiedot ovat seuraavat: 

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.