Opetusohjelma

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt.

Tästä ohjeesta löydät tietoa muun muassa siitä, mikä opetusohjelma on ja miten osallistut sen valmisteluun.

Flammasta löydät tietoa opetusohjelmasta koulutusohjelmien toiminnan näkökulmasta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Mikä on opetusohjelma?

Opetusohjelma on yhteinen suunnitelma siitä, miten kyseisen koulutusohjelman/opintosuunnan opinnot tarjotaan opiskelijoille siten, että opiskelijoiden opinnot etenisivät linjakkaasti ja johdonmukaisesti.

Opetusohjelma sisältää tiedon opetussuunnitelman toteutuksesta lukuvuoden aikana. Se sisältää myös lukujärjestyksen opetusaikoineen ja -paikkoineen. Opetusohjelma tehdään kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmien lisäksi Kielikeskuksen ja Avoimen yliopiston opetukselle.

Kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmien opetusohjelmien suunnittelu tehdään yhteistyössä koulutusohjelmien johtoryhmien, koulutusohjelmissa opettavan henkilöstön ja koulutusohjelmien suunnittelijoiden kanssa.

Koulutusohjelman/yksikön johtaja vastaa opetusohjelman valmistelusta. Avoimessa yliopistossa opetusohjelman valmistelusta vastaa koulutusasiantuntija ja Kielikeskuksessa kieliyksiköiden esihenkilöt.

Tässä ohjeessa kuvataan valmisteluprosessin pääpiirteet. Huomioithan, että prosessissa on joiltain osin eroja riippuen ohjelmasta/yksiköstä. Usein opetusohjelman suunnittelu aloitetaan edellisen lukuvuoden joulukuussa ja opettajista sovitaan tammikuussa. Valmistelun etenemisestä löydät tietoa myös opetuksen suunnittelun vuosikellosta.

Opetuksesta sopiminen koulutusohjelmissa ja opetusta antavissa erillislaitoksissa

Opettajana osallistut niiden koulutusohjelmien tai erillislaitosten opetusohjelmien valmisteluun, joissa opetat. Epäselvissä tilanteissa olethan yhteydessä esihenkilöösi. Osaamisesi saattaa sopia monenkin koulutusohjelman tarjontaan eri tiedekunnissa, joten ole siis myös itse aktiivinen oman opetuksesi tarjoaja. Opetusohjelman valmistelusta vastaa koulutusohjelmajohtaja, joten hän on avainhenkilö yhteydenotoissa. Kielikeskuksessa valmistelusta vastaa kieliyksikön esihenkilö ja Avoimessa yliopistossa koulutusasiantuntija.

Valmistelutyön alkuvaiheessa suunnitellaan, miten opetus seuraavana lukuvuonna toteutetaan ja miten opetustyöt jaetaan. Opetustyön jakamisesta sovitaan yhdessä sinun, muiden opettajien, koulutusohjelman ja lähiesihenkilöiden/tieteenalavastaavien kanssa. Opetusohjelman suunnittelu liittyy myös henkilökunnan vuosittaiseen työsuunnitelmaan (ohje Flammassa, vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla). Opetustyön jakamisen jälkeen kukin opettaja kirjaa työsuunnitelmiinsa tiedot omasta opetuksestaan.

Opetustietojen kokoaminen

Suunnitellessasi vastuullasi olevaa kurssia huomioithan, että sen tulee olla opetussuunnitelman mukainen. Löydät lisää tietoa oman opetuksen suunnittelusta täältä. Löydät lisää tietoa opetuksessa käytettävistä tiloista täältä.

Koulutusohjelmat kokoavat tiedot opetuksesta opetusohjelmakyselyllä (joissain koulutusohjelmissa kyselystä käytetään nimitystä opetusilmoitus). Tämä tehdään eri koulutusohjelmissa erilaisin tavoin, joten jos opetat useassa koulutusohjelmassa, huomioithan niiden antamat ohjeistukset. Joissain koulutusohjelmissa kurssien vastuuopettajilta kysellään tietoa esim. opetuksen rytmityksestä ja tiloista.

Lukujärjestyksen suunnittelua varten sinulta voidaan kysyä henkilökohtaisia opetusaika- ja tilaesteitäsi sekä mieluisia opetusaikojasi, jotka vaikuttavat kaikkeen opetukseesi. Ilmoitathan vain ehdottomat esteet, esim. konferenssien ajankohdat ja tilat, joissa et voi opettaa lainkaan. Ilmoittamasi aika- ja tilaesteet huomioidaan lukujärjestyssuunnittelussa. Opetus pyritään myös ajoittamaan mieluisiksi ilmoitettuihin opetusaikoihin, mutta huomioithan, ettei tämä voi aina onnistua, sillä opiskelijoiden opintopolut ja saatavilla olevat opetustilat vaikuttavat aikataulutukseen.

Aika- ja tilaesteiden sekä mieluisten opetusaikojen kysely

Mikäli sinulle luodaan kysely, saat siitä sähköpostiviestin, jossa olevaa linkkiä klikkaamalla pääset suoraan kyselyyn. Kyselystä tulee myös ilmoitus Optimen etusivulle. Mikäli saat useamman Optimesta lähetetyn estekyselyn, ei sinun tarvitse vastata kuin yhteen. Mikäli sinulle tulee lomakkeeseen vastaamisen jälkeen uusia esteitä, ilmoitathan niistä lukujärjestystiimin palveluosoitteeseen (ks. alla kohta Opetusohjelman julkaisu > Muutoksia opetukseesi).

Kyselylomakkeella kysytään seuraavia asioita:

 • Ajankohtia, jolloin olet estynyt opettamaan.
 • Ajankohtia, jolloin opettaisit mieluiten.
 • Tiloja, joissa et pysty opettamaan.

Tässä on kuvattuna tärkeimmät asiat lomakkeesta, katsothan tarvittaessa tarkemmat ohjeet sivulta Optimen kyselylomakkeeseen vastaaminen.

Esteelliset opetusajat: Lomakkeella voit ilmoittaa päivämääriä, kellonaikoja ja viikonpäiviä, jolloin olet täysin estynyt opettamaan (ilmoitathan arkisin klo 8 ja 20 välillä olevat mahdolliset esteet). Opetus sijoitellaan ensisijaisesti klo 8/9 ja 16 välille, mutta klo 16 ja 20 välille sijoitellaan opetusta tarvittaessa (esim. mikäli pakollinen opetus menisi opiskelijoiden kannalta päällekkäin tai mikäli tiloja ei ole saatavilla) tai sitä erikseen toivottaessa (esim. mikäli halutaan tarjota opiskelijoille opintoja myös ilta-aikaan tai mikäli opettaja on erikseen toivonut tietylle kurssille ilta-aikaa).

Syitä opetusajan esteeseen voivat olla:

 • tietty säännöllinen aika tutkimustyöhön
 • säännönmukaiset hallinto- ja luottamustehtäviin liittyvät kokoukset (esim. tiedekuntaneuvosto tai koulutusohjelman johtoryhmä)
 • osa-aikatyö tai muu normaalista poikkeava työaikajärjestely
 • perhesyyt (esimerkiksi lasten hoitojärjestelyt tai poikkeuksellisen pitkät työmatkat)
 • kongressimatka, kenttämatka ja muu työhön liittyvä kertaluonteinen este
 • lomaa vastaava vapaa.

Esteen syytä ei tule ilmoittaa.

Mikäli sinulle tulee kyselyyn vastaamisen jälkeen uusia esteellisiä opetusaikoja, laitathan niistä sähköpostia lukujärjestystiimin palveluosoitteeseen.

Mieluisat opetusajat: Lomakkeella voit ilmoittaa aikoja, jolloin opettaisit mieluiten. Huomioithan, ettei opetusta aina pystytä järjestämään sinulle mieluisina aikoina, sillä opiskelijoiden opintopolut ja saatavilla olevat opetustilat vaikuttavat aikataulutukseen.

Esteelliset tilat: Lomakkeella voit ilmoittaa opetustiloja, joissa olet estynyt opettamaan. Esteen syytä ei tule ilmoittaa.

Avokysymykset: Lukujärjestyssuunnittelijat voivat luoda lomakkeelle muita opetukseen liittyviä avokysymyksiä, vastaathan näihinkin.

Opetusohjelmasta päättäminen

Koulutusohjelmien johtoryhmät päättävät opetusohjelmasta maaliskuun puoleen väliin mennessäKielikeskuksen opetusohjelmasta päättää Kielikeskuksen johtaja. Tässä vaiheessa opetusohjelma ei sisällä vielä aika- ja paikkatietoja. Johtoryhmät päättävät opetusohjelman täydennyksistä ennen opetusohjelman julkaisua kesäkuun loppuun mennessä.

Opetuksen ajat ja paikat

Koulutusohjelmien suunnittelijat suunnittelevat lukujärjestykset päätetyn opetusohjelman perusteella ja tekevät opetukseen liittyvät tilavaraukset lukujärjestys- ja tilavarausohjelmisto Optimella. Suunnittelussa huomioidaan:

 • opiskelijoiden opintopolut
 • saatavilla olevat tilat (tietoa opetuksessa käytettävistä tiloista)
 • vastuuopettajan ilmoittamat kurssin rytmitykseen ja tilatarpeisiin liittyvät seikat
 • ilmoittamasi aika- ja tilaesteet
 • esittämäsi opetusaikatoiveet mahdollisuuksien mukaan

Huomioithan, että opiskelijoiden opintojen eteneminen opetussuunnitelman mukaisesti on tärkein suunnittelua ohjaava periaate. Opetus suunnitellaan pääsääntöisesti opetusperiodeille ja intensiivijaksoille. Opetus sijoitellaan kampuksesta riippuen ensisijaisesti joko klo 8 tai 9 ja 16 välille, mutta opetusta voidaan järjestää myös klo 20 asti tarvittaessa tai sitä erikseen toivottaessa, mikäli opettaja ei ole ilmoittanut esteestä.

Koulutusohjelmien suunnittelijat ilmoittavat sinulle, milloin voit katsoa seuraavan lukuvuoden opetusta Optimessa ja/tai Sisussa. Huomioithan, että eri koulutusohjelmien opetus valmistuu eri aikoina. 

Kun opetuksesi on julkaistu Sisussa, voit siirtää opetuksesi sähköiseen kalenteriin Sisun Opetuskalenteri-sivulta tai Optimesta.

Optimen kalenterissa näkyy vain sinulle merkattu opetus, joten jos opetat vain osalla opetuskerroista ja tämä on lukujärjestyssuunnittelijalla tiedossa, ei koko kurssin opetus pitäisi näkyä kalenterissasi. Optimen kalenteria käyttäessäsi huomioithan, että siellä näkyy myös luonnosvaiheessa oleva suunniteltu opetus. Optimessa voit tarkastella myös mm. tietyn opintojakson tai koulutusohjelman opetusta sekä opetustilojen varaustilannetta (ks. käyttöohje).

Opetuksen aika-, tila- ja opettajatiedot siirtyvät Optimesta Sisuun, sähköisiin kalentereihin ja kurssisivuille (joita näytetään opiskelijoille Opintotarjonnassa ja Opintoni-sivulla). Kaikki opetuksen aikaan, opettajaan ja tiloihin liittyvät tiedot hoidetaan lukujärjestyssuunnittelijoiden kautta, joten ethän lisää näitä tietoja esim. erillisiin tiedostoihin tai muuta niitä Sisussa.

Opetusohjelman julkaisu

Opiskelijoille julkaistaan maaliskuussa alustava opetusohjelma, josta käy ilmi seuraavat tiedot: kurssin nimi, laajuus, opetuskieli, suoritustapa, ajoitus perioditasolla ja soveltuvuus vaihto-opiskelijoille. Alustava opetusohjelma julkaistaan Opiskelijan ohjeissa, jotta sekä yliopiston omat opiskelijat että yliopistoon hakeutuvat voivat suunnitella opintojaan hyvissä ajoin.

Kesäkuussa julkaistaan Sisussa ja Opintotarjonnassa varsinainen opetusohjelma, joka sisältää tiedon tarjolla olevien kurssien tarkoista ajoista, tiloista, opettajista ja ilmoittautumisista sekä tarvittaessa opetussuunnitelmaa tarkentavia tietoja. Joissain koulutusohjelmissa julkaistaan kesäkuussa ainoastaan syksyn tiedot, jolloin kevään tiedot julkaistaan vasta syksyllä.

Päivitä kurssisivusi

Kun opetustiedot julkaistaan Sisussa, syntyy jokaiselle kurssille ja tentille automaattisesti kaikille julkinen kurssisivu, jolle tuodaan valmiiksi kuvaustietoja Sisusta ja lukujärjestystiedot Optimesta. Sinun tehtäväsi on tämän jälkeen lisätä kurssisivulle tarvittava muu olennainen informaatio opiskelijoita varten. Ohjeet kurssisivun päivittämiseen löytyvät täältä.

Löydät kaikki kurssisivusi helposti Flamman Opettaja-roolisivulta (vaatii kirjautumisen yliopiston käyttäjätunnuksilla).

Kurssisivuja näytetään opiskelijoille Opintoni-sivulla ja Opintotarjonnassa.

Muutoksia opetukseesi

Mikäli sinulla on tarve tehdä muutos opettamaasi kurssiin, on se mahdollista perustelluista syistä, mikäli opiskelijoiden lukujärjestykset sen sallivat, muutos on opetussuunnitelman mukainen ja sopivia opetustiloja on saatavilla. Huomioithan, että jotkut muutokset vaativat koulutusohjelman johtoryhmän tai johtajan erillisen päätöksen. Muutostilanteessa toimi seuraavasti:

1. Lähetä viesti sen lukujärjestystiimin palveluosoitteeseen, johon koulutusohjelma liittyy. 

2. Lisää viestin otsikkoon sen koulutusohjelman nimi, johon kuuluvaa opetusta haluat muuttaa.

3. Kirjoita viestiin opintojakson nimi ja/tai Sisu-tunniste sekä muutostarve ja perustelut sille selkeästi.

Viestit käsitellään saapumisjärjestyksessä. Olethan muutostarpeista yhteydessä hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua, erityisesti kesäaikana vastausaika voi olla pitkä.

Katso myös opiskelijan ohjeet

Aiheeseen liittyvät opiskelijoille suunnatut ohjeet löydät Opiskelijan ohjeet -palvelusta.